Grau en Enginyeria Informàtica Igualada

Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Grau en Enginyeria Informàtica Igualada
Mencions: Computació, Enginyeria del software i Tecnologies de la informació
Branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura
Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Títol a què dona dret: Graduat/Graduada en Enginyeria Informàtica per la Universitat de Lleida
Professió: Enginyer/a tècnic/a en Informàtica i, cursant el Màster en Enginyeria Informàtica, Enginyer/a en Informàtica.
 
Estructura del Grau en Enginyeria Informàtica    Crèdits
Matèries de formació bàsica (FB) 66
Matèries obligatòries (B) 90
Matèries optatives (O) 54
Pràctiques externes 15
Treball de final de grau 15
TOTAL CRÈDITS 240

Guia Docent

 

1r CURS (60 crèdits)

Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
105000 Programació 1 FB 1 6
105002 Estructura de Computadors 1 FB 1 6
105004 Lògica Computacional FB 1 6
105005 Àlgebra FB 1 6
105008 Física FB 1 6
105001 Programació 2 FB 2 6
105003 Estructura de Computadors 2 FB 2 6
105006 Estadística i Optimització FB 2 9
105009 Organització Empresarial FB 2 9

 

2n CURS (57 crèdits)

Codi Assignatura Tipus Semestres Crèdits
105016 Bases de Dades B 1 6
105010 Estructures de Dades B 1 6
105012 Sistemes Operatius B 1 9
105007 Matemàtica Discreta FB 1 6
105014 Arquitectura de Computadors B 2 6
105061 Algorítmica i Complexitat B 2 4,5
105062 Llenguatges, autòmats i gramàtiques B 2 4,5
105015 Xarxes B 2 9
105017 Interacció Persona-Ordinador B 2 6

 

3r CURS (63 crèdits)

*Grau en desplegament al Campus d'Igualada. Guies docents de les assignatures corresponents al Grau en Enginyeria Informàtica del Campus Lleida

Codi Assignatura (*) Tipus Semestre Crèdits
102013 Administració i Manteniment de Sistemes i Aplicacions B 1 6
102063 Aspectes Legals, Socials i Professionals B 1 3
102018 Enginyeria del Programari B 1 6
102020 Intel·ligència Artificial B 1 6
102022 Sistemes Concurrents i Paral·lels B 1 6
102019 Ampliació de Bases de Dades i d'Enginyeria del Programari B 2 6
102023 Projecte Web B 2 6
101434 Matèria Transversal O 2 6
 

Mòdul d'especialització (Mencions)

(48 crèdits repartits entre tercer i quart curs)

B 2 18

 

4t CURS (60 crèdits)

*Grau en desplegament al Campus d'Igualada. Guies docents de les assignatures corresponents al Grau en Enginyeria Informàtica del Campus Lleida

Codi Assignatura (*) Tipus Semestre Crèdits
102059 Pràctiques Tutelades en Empresa B 1 15
102060 Treball de Fi de Grau B 2 15
 

Mòdul d'especialització (Mencions)

(48 crèdits repartits entre tercer i quart curs)

B 1 i 2 30

 

Mencions

Menció en Tecnologies de la informació

*Grau en desplegament al Campus d'Igualada. Guies docents de les assignatures corresponents al Grau en Enginyeria Informàtica del Campus Lleida

Codi Assignatura (*) Tipus Idioma Curs Semestre Crèdits
102024 Xarxes i Comunicacions O CA 3 2 6
102025 Aplicacions per a Dispositius Mòbils O CA 3 2 6
102027 Computació Distribuïda i Aplicacions O ES 3 2 6
102026 Disseny Centrat en l'Usuari O EN 4 1 6
102028 Seguretat d'Aplicacions i Comunicacions O CA 4 1 9
102029 Arquitectura del Programari Empresarial O EN 4 2 9
102030 Plataformes en Xarxa O CA 4 2 6

 

Marc acadèmic i normativa de permanència

 
Principals punts que aquesta Normativa regula en els estudis de grau de l'EPS:
 • Estudiant a temps complet:
  • 1er any, superar mínim 12 crèdits bàsics/obligatoris.
  • 2nd any, superar mínim 36 crèdits bàsics/obligatoris.
  • 3er any, superar mínim 60 crèdits bàsics/obligatoris.
  • 8 anys per superar totes les assignatures
 • Estudiant a temps parcial:
  • 1er any, superar mínim 6 crèdits bàsics/obligatoris.
  • 2nd any, superar mínim 16 crèdits bàsics/obligatoris.
  • 3er any, superar mínim 36 crèdits bàsics/obligatoris.
  • 12 anys per superar totes les assignatures

L’estudiantat que incompleixi algun dels punts anteriors, haurà de deixar la titulació durant un període mínim d’un any, transcorregut el qual podrà tornar-s’hi a matricular, sempre mitjançant el procés de preinscripció.

 • Permanència per assignatura: Per superar cadascuna de les assignatures de 2n, 3r i 4t cursos, l'estudiant disposarà de 3 cursos acadèmics. Una assignatura qualificada amb un “no presentat” a l’acta d’avaluació no es tindrà en compte a l’hora de comptar els tres cursos. És a dir, un estudiant només pot suspendre dues avaluacions d’una assignatura. Si l'estudiant suspengués tres cursos l'avaluació d'una mateixa assignatura, quedaria exclòs dels estudis.

En aquest document es pot consultar el Marc Acadèmic del Grau.

En aquest enllaç trobareu la Normativa de permanència per als graus de la UdL (aprovada pel Consell de Govern el 12 de desembre de 2016).