Grau en Enginyeria Informàtica Igualada

Treball de Fi de Grau

En el grau en Enginyeria Informàtica el Treball de Fi de Grau (TFG) és obligatòri i té una càrrega lectiva de 15 ECTS, s'ha de cursar en l'últim curs i ha de ser un treball, autònom i individual, que cada estudiant fa sota l'orientació d'un tutor, que actua com a dinamitzador i facilitador del procés d'aprenentatge.

El TFG permet a l'estudiant mostrar de forma integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol del grau en Enginyeria Informàtica.

Per conèixer tota la normativa podeu consultar el Reglament del TFG

Requisits previs

 • Per poder matricular el TFG cal tenir presentada la proposta de TFG. Per presentar la proposta s'han de tenir superats 180 crèdits.
 • Per fer la presentació del TFG cal tenir totes les assignatures superades de 1r, 2n i 3r i tenir cursades (matriculades) les assignatures de 4t curs.

En aquest enllaç trobareu tots els passos, terminis i requisits per presentar el TFG.

Director i codirectors del TFG

Cada treball tindrà un director o dos codirectors. El director o un dels codirectors haurà de ser un professor que estigui adscrit a algun departament amb docència al Grau en Enginyeria Informàtica.

Es pot proposar un codirector extern a la UdL, en aquest cas un professor que estigui adscrit a algun departament amb docència al Grau en Enginyeria Informàtica ha d'actuar com a codirector.

Proposta de TFG

La proposta del treball de fi de grau pot obeir a algun dels casos següents:

 • Proposta de l'estudiant.
 • Proposta dels departaments.
 • Propostes realitzades en el marc de convenis de col·laboració educativa universitat–empresa.
 • Projectes realitzats dins del marc de mobilitat que ofereix la UdL.

La proposta haurà de tenir el vist-i-plau del director (o codirector) i del coordinador de la titulació.

Matrícula del TFG

La matrícula del TFG dóna dret a l'estudiant a presentar-se a una convocatòria de lectura del TFG dins del curs acadèmic.

La matrícula podrà formalitzar-se en dos períodes durant el curs:

 • A l'inici del primer semestre.
 • A l'inici del segon semestre.

Podeu consultar les dates concretes de matriculació en aquest enllaç.

Avaluació del TFG

El TFG s'avaluarà seguint una metodologia d'avaluació continua. Per a l'avaluació del TFG el director de l'EPS utilitzarà el Portafoli d’avaluació continuada del TFG.

La nota final del TFG es calcularà a partir de les notes obtingudes en els quatre apartats següents:

 • Informe inicial (10%) on es mostri l'assimilació dels objectius i context del TFG a realitzar. Serà avaluat pel director o codirectors.
 • Informe de seguiment (10%) on es recolli l'evolució del TFG i les decisions preses. Serà avaluat pel director o codirectors.
 • Document final del TFG (50%). Memòria final del TFG. Serà avaluat pel director o codirectors.
 • Presentació i defensa del treball davant del tribunal (30%). L'estudiant realitzarà una presentació i defensa pública del treball seguida d'un torn de preguntes per part del tribunal.

Tribunal del TFG

Estarà format per tres membres on almenys un dels membres haurà de pertànyer a un departament que imparteixi docència a l'EPS i, almenys dos seran professors universitaris o personal investigador. El director o un dels codirectors formarà part del tribunal.

El coordinador de la titulació farà la designació dels membres del tribunal. Aquesta designació es farà a proposta del director o codirector responsable a l'EPS, que omplirà el document de proposta.

Dipòsit i defensa del TFG

El dipòsit del TFG s'ha de fer amb un mínim de 5 dies hàbils d'antelació a la data de presentació i seguint les instruccions indicades en aquest enllaç.

En el moment del dipòsit l'estudiant lliurarà un breu resum del TFG  signat pel director o codirector responsable a l'EPS. Aquest document inclourà l'autorització de l'estudiant i del director per dipositar una còpia del TFG a la Biblioteca de la UdL.

A més, en el moment del dipòsit, l'estudiant lliurarà l'acceptació o renúncia a presentar-se al premi de TFG en Enginyeria informàtica que atorga l'EPS (Premi AETI). Podeu trobar més informació en aquest enllaç.

La defensa del TFG podrà realitzar-se entre l'1 d'octubre i el 15 de setembre del curs acadèmic en el qual s'ha matriculat el TFG. 

Els estudiants que al febrer no compleixin els requisits per a la lectura hauran de llegir al setembre. Un cop compleixin els requisits, podran fer el dipòsit. La defensa es podrà fer fins al dia 15 de setembre.

Temes de TFG que podeu realitzar en el marc dels mòduls d'especialització

Mòdul de Tecnologies de la informació:

  • Aplicacions i protocols criptogràfics per a la gestió segura de la informació. Responsable Francesc Sebe
  • Disseny i desenvolupament d'aplicacions web, dispositius mòbils (smartphone i tablet) i sistemes interactius en general seguint metodologies i tècniques de Disseny Centrat en l'Usuari. Responsable Toni Granollers
  • Processament de grans volums de dades (Big Data). Responsable Roberto García
  • Computació Distribuïda i Paral·lela. Responsable Fernando Cores

Mòdul de computació:

  • Aplicació i desenvolupament de la tecnologia per a la resolució de problemes combinatoris difícils utilitzant SAT i MaxSAT. Responsable Josep Argelich
  • Seguretat, xarxes i computació sostenible. Responsable Cèsar Fernàndez
  • Representació del coneixement i sistemes de raonament automàtic. Responsable Tere Alsinet
  • Aplicacions i protocols criptogràfics per a la gestió segura de la informació. Responsable Francesc Sebe
  • Optimització d'aplicacions paral·leles i planificació de treballs en entorns paral·lels i distribuïts. Responsable Josep Lluís Lérida

Mòdul d'Enginyeria del programari:

  • Web 2.0 i 3.0 (Semàntica), Dades Obertes i Big Data. Responsable Roberto García
  • Disseny d'interfícies emocionals i multiculturals. Responsable Rosa Gil
  • Disseny d'aplicacions en llenguatges funcionals (p.e. Scala, Haskell, Clojure, etc.). Responsable Juan Manuel Gimeno
  • Disseny centrat en l'usuari de sistemes interactius. Responsable Toni Granollers
  • Avaluació de l'experiència d'usuari i Disseny d'aplicacions de gestió. Responsable Marta Oliva
  • Aplicacions per a dispositius mòbils i tècniques d'avaluació de la usabilitat en dispositius mòbils. Responsable Montserrat Sendín

Propostes concretes de TFG que podeu realitzar a proposta dels departaments de la UdL

 • Desenvolupament d'una aplicació amb dispositius mòbils per a la diagnosis i tractament amb pacients reals, fent recomanacions del protocol de medicació a seguir. Es treballarà conjuntament amb personal de les ciències de la salut. Es indiferent la plataforma escollida (Android, iPhone...). Responsable Rosa Gil (Departament d'Informàtica).
 • Desenvolupament d'una aplicación amb dispositius mòbils per tractar pacients amb dolor crònic que necessiten ajut en el seguiment de la seva malaltia. Es treballarà conjuntament amb personal de les ciències de la salut. Es indiferent la plataforma escollida (Android, iPhone...). Responsable Rosa Gil (Departament d'Informàtica).

 • Disseny i validació d'una aplicació infomàtica de suport al diagnòstic de patologies de l'aparell locomotor de l'espatlla. Responsable Albert Bigordà Sagué (Fisioterapeuta, facultat d’infermeria-fisioterapia).

 • Desenvolupament d'una aplicació en Hadoop per al càlcul d'una llibreria bàsica de consistència que permeti l'alineament a gran escala de milers de seqüències genòmiques. El projecte es pot realitzar en grup. Responsable Fernando Cores (Departament d'informàtica). [Assignat]

 • Desenvolupament d'una aplicació amb dispositius mòbils per a la traducció assistida Castellà/Francès. Es treballarà conjuntament amb professorat i estudiants de la Université de Savoie Mont-Blanc, IUT de Chambéry. Es preveu  una vista a  la universitat de Chambery. Responsable Teresa Alsinet (Departament d'Informàtica).

 • Desenvolupament d'un sistema de localització de Drons mitjançant un làser-Lidar. El làser estarà connectat a un cap rotatori per escanejar l'espai i poder rastrejar les distàncies a objectes en la direcció a la qual el làser està orientat en cada momentL'objectiu serà la visualització en pantalla de l'espai que ocupa el Dron per al seu posterior processat. Podeu consultar:
  https://vimeo.com/33713231
  http://www.inmoley.com/NOTICIAS/1512345/2015-1-inmobiliario-urbanismo-vivienda/09-15-inmobiliario-024-20.html
  Responsable Juan Antonio Garriga (Departament d'Informàtica).
   

Propostes de TFG en organitzacions i empreses del sector

 • La mobilitat i el Internet of Things: els beacons. T’imagines desenvolupar un projecte per plataformes IOS i Android vinculat amb sensors? T’oferim un TFG on podràs treballar amb el framework angular i Ionic on podràs desenvolupar un projecte de R+D vinculat al seguiment, traçabilitat i monitorització de mòbils gràcies als sensors beacons. Responsable: Jordi Monné (@useit), EPS: Marga Moltó (Departament d'Administració d'Empreses). [Nova Oferta]
 • Configuració i implementació mitjançant l'eina CiviCRM una aplicació web per a la gestió de la informació de socis dels castellers de Lleida. També s'haurà de realitzar una migració de dades des de la web vella a la nova. Responsable: Carles Puig-gros (Castellers Lleida), EPS: Sisco Gine (Departament Informàtica). 
 • APP + MOODLE EDUTEC 2018: Es tracta de dissenyar una APP pels assistents al congrés internacional EDUTEC 2018 que es realitza a la UdL el proper mes d'octubre. Es parteix d'una APP ja existent que pot re-utilitzar-se o programar-ne una de nova. També caldrà muntar el campus virtual amb Moodle. Podría ser un TFG en grup per dos estudiants. Responsable: EPS: Toni Granollers (Departament Informàtica). 
 • Projecte que donada una gramàtica formal expressada en EXPRESS y XSD, elaborar un traductor que interpreti aquests esquemes i els passi a llenguatge c# basat en framework .NET. L’objectiu del treball es elaborar un traductor, un “importador” i l’exportador de les diferents definicions que pot revestir el format IFC (Industry Foundation Classes). IFC parteix d’uns esquemes antics basats en EXPRESS y XSD, davant d’això, es pretén actualitzar aquest model de dades a llenguatges mes actuals i versàtils per al mon de l’empresa. Responsable: Sergi Moliné (Handle Software Company), EPS: Toni Granollers (Departament Informàtica).
 • Projecte que donat un model de dades, investigar la seva capacitat per representar el màxim tipus d’aplicacions web distribuïdes. Es tracta de generar una API per interactuar amb el model de dades i expressar la lògica de negoci. L’objectiu es investigar i adaptar un model de dades existent per poder representar una suite d’aplicacions de diferents tipus mitjançant un WS i lògica interna prou flexible, que s’adapti al màxim de casos diferents possibles. Alguns exemples de la suite podrien ser aplicacions de comptabilitat, d’educació, gestió d’edificis-manteniment… L’alumne serà capaç de definir un conjunt de regles de negoci per aquell model de dades, en temps d’execució atenent al màxim tipus d’aplicacions web diferents. Tecnologies: MS SQL, C#, VB .NET. Protocols: REST, CRUD, SOAP. Responsable: Sergi Moliné (Handle Software Company), EPS: Toni Granollers (Departament Informàtica).
 • A partir de un model de dades precedent de un IFC (Industry Foundation Classes) realitzar un visor WEB de geometria basat en UNITY 3D i desenvolupat amb C#. Es realitzaran tasques de simplificació de meshes, compressió de dades geomètriques, optimització del rendiment en web, generació de geometria etc. Responsable: Sergi Moliné (Handle Software Company), EPS: Toni Granollers (Departament Informàtica).

 • Desenvolupament d'una plataforma informàtica que permeti gestionar i visualitzar variables de rendiment derivades de dades posicionals extrets des de sistemes de tracking en esports col·lectius. El projecte consistiria a integrar dades de diferents dispositius (GPS, UWB, acceleròmetre, giroscopi, etc.) en un programari o suport web per analitzar i estudiar el comportament col·lectiu i patrons de comportament entre els diferents integrants d'un equip de futbol, parella de pàdel o grup dansa, entre d'altres. Responsable: Ángel Ric (INEFC), responsable EPS: Fernando Cores (Departament Informàtica).

 • Desenvolupar un joc per a mòbil de l'estil LifeLine (rol/historia interactiva) enfocat a persones que tinguin dificultats a establir relacions socials. L'objectiu del joc és que la història i les decisions que prenguin els jugadors els instrueixi i permeti millorar les seves habilitats socials, permetent al mateix temps realitzar un millor control de les malalties diagnosticades. Responsable: Alex Palau (Hospital Sant Joan de Déu de Lleida), responsable EPS: Francesc Sebé (Departament Matemàtica). [Asignat]

 • Desenvolupar, en col·laboració amb l'Hospital Sant Joan de Déu de Lleida, una aplicació web que doni suport als centres Atenció Primària (CAPs) perquè els metges especialistes puguin ajudar els pediatres en la detecció, assessorament, tractament i derivació de problemes de salut. L'aplicació tindrà per objectiu permetre introduir i gestionar la informació de la consulta i generar els informes necessaris, que posteriorment s'incorporaran a l'historial del pacient. Responsable: Alex Palau (Hospital Sant Joan de Déu de Lleida), responsable EPS: Fernando Cores (Departament Informàtica).

 • Implementar una aplicació mòbil basada en Android que en funció de la ubicació de l'usuari proporcioni informació dels establiments gastronòmics, pubs i discoteques disponibles en funció de les perfil de l'usuari (pressupost, preferències, etc.). Responsable: Adrià Gràcia i Marc Morera (Bombeat), responsable EPS: Fernando Cores (Departament Informàtica).

 • Disseny i desenvolupament d’una web amb disseny adaptatiu (responsive design) per a la recollida de dades de consums d’un sistema de calefacció amb calderes centrals i comptadors individuals i gestió d’aquestes dades per al posterior tractament econòmic de repartiment del costos entre els veïns propietaris. El portal web ha de permetre un accés amb diferents perfils de consulta i gestió, per poder veure l’historial de consums i altres indicadors analítics. Aquest projecte pot ser remunerat. Responsable EPS: Josep Argelich (Departament Informàtica). [Assignat]

 • Implementar una plataforma informàtica en Java a través de la qual tota persona amb certs estalvis/productes financers, pugui unificar les seves dades bancàries de diferents entitats i així poder gestionar la seva economia personal/ familiar/empresarial, tenint més control d’on està invertint, el risc que està assumint en cada actiu i la rendibilitat que està obtenint de tot el seu patrimoni. Responsable: Ruben Sarle, Responsable EPS: Josep Mª Miret (Departament Matemàtica).

 • Integració de dispositius mèdics inhalàmbrics per a la captació de dades de pacients, amb el compliment de la Llei protecció dades mèdiques. El projecte consistirà en la integració de diversos dispositius mèdics i sistema de consentiment informat del pacient per millorar l'atenció personalitzada dels pacients. L'accés a la informació es realitzarà a través web o una aplicacion mòbil (APP). Responable: Joan Carles Piñol (Samba group & Prevenir y Curar CEO).

 • Integració de dades d'analítiques de salut. El projecte té per objectiu la integració dels sistemes de gestió de les farmàcies per aportar dades clíniques que facilitin la monitorització del pacient tant en la farmàcia com en la llar i que permetin millorar el suport i seguiment del pacient per part del farmacèutic. Responable: Joan Carles Piñol (Samba group & Prevenir y Curar CEO). 

 • Aplicació mòbil per mostrar al professional de salut com procedir al voltant d'una malaltia. L'objectiu del projecte consistirà a integrar les dades i analítiques de salut de l'historial clínic dels pacients amb l'objecte de recolzar al farmacèutic en la presa de decisions. La gestió i visualització de les dades es realitzarà a través d'una APP. Responable: Joan Carles Piñol (Samba group & Prevenir y Curar CEO). 

 • Disseny i implementació d'una aplicació per a dispositius mòbils orientada a la gestió de finques agràries. Responsable Pilar Mallol CasalsGAENA (Gabinete de Ingeniería Agronómica y Medioambiental)

 • Propostes del Liquid Galaxy Lab (EPS - empresa Ponent2002). Responsable Andreu Ibànez (coordinador Liquid Galaxy LAB). Més informació a Google Developers Group Lleida (GDG Lleida). Podeu consultar el llistat de propostes per accedir a la beca Google Summer of Code 2016 dotada en 6.000$.